Kunstfotografenes respons til budsjettforslaget

I sammenheng med regjeringens reviderte budsjett for 2014 har en rekke poster innen kunst og kultur blitt redusert. Forbundet Frie Fotografer en en av flere institusjoner som rammes og vi publiserer her en kommentar fra styreleder Matti Lucie Arentz:

Solbergregjeringens tilleggsproposisjon til Stortinget for budsjettåret 2014 er nedslående, men ikke overraskende, lesning.

For Forbundet Frie Fotografers del betyr det ikke bare at vår organisasjon nå ikke får fast plass på statsbudsjettet, på lik linje med alle tilsvarende landsdekkende medlemsbaserte kunstnerorganisasjoner (noe som er en klar forskjellsbehandling og en sak FFF har brukt mye tid på å jobbe for), men det foreslåtte budsjettet vil også, om det blir vedtatt, ha dype ringvirkninger for ikke bare våre medlemmer, men for alle virkende kunstnere i Norge.

På kulturbudsjettet foreslås totale kutt på nærmere 160 millioner. Av dette skal hele 15 millioner tas fra Statens Kunstnerstipend og Norsk Kulturråd og Kulturfondet ligger også an til å få dramatiske reduksjoner i sine budsjetter.
I forslaget fremlagt 8. november skriver regjeringen at «Forslaget innebærer at de nye stipendordningene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere ikke iverksettes i 2014». Ordlyden gir en pekepinn om at disse stipendiene ikke bare utsettes til 2015, men vil med høy sannsynlighet sløyfes og ergo aldri innføres. Det er som kjent enklere å fjerne en ordning som ikke enda er innført enn en som allerede er satt ut i livet. Det at stipendkuttet gjelder allerede utlyste og søkte stipend, gir i tillegg en ny dimensjon til alvoret i situasjonen; å ikke innføre et allerede utlyst stipend kan gi store konsekvenser for de av søkerne som bl.a. har prioritert å bruke tid på å søke disse stipendene foran andre søknader og virke.

Regjeringen skriver videre at den «vil gi norsk kulturpolitikk en ny retning ved å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra…». Vi vil argumentere med at det er nettopp dette billedkunstnere gjør. Vår idéskaping kommer nettopp fra oss selv og vi styres ikke ovenfra. Stipendiene og tilskudd fra Kulturrådet gir oss kun et basisgrunnlag for å arbeide fritt med det vi er utdannet til, noe som bør være i samfunnets egen interesse. Det er også slik at de fleste billedkunstnere jobber alene og driver egne enkeltmannsforetak. Om regjeringen skal følge sitt eget mål her tilsier dette at nettopp billedkunsfeltet jo er et av de feltene som bør styrkes. Det bør være lett å lese seg til og FFF stiller seg til disposisjon for den nye regjeringen ved å bidra til økt innsikt i hvordan kunst og kunstnere virker og hvordan feltet kan bidra til å oppfylle disse målene, bare forholdene legges til rette.
Dessuten; all forskning som er blitt gjort på feltet tilsier at billedkunstfeltet er det som nå bør, og skal, prioriteres. At regjeringen skriver at de ønsker å «styrke forskningen på kulturfeltet» er derfor selvsagt gledelig. Men, det er både paradoksalt og ignorant å uttale at man ønsker å satse på forskning på feltet når man samtidig fullstendig ignorerer allerede eksisterende, kvalifisert og veldokumentert forskning på f.eks. billedkunstfeltet.

Får disse kuttene bli stående, er det igjen billedkunstnerne som blir taperne. Denne nedprioriteringen sørger for å holde oss fortsatt nederst på lønnsstigen. Levekårsundersøkelsen for kunstnere fra 2008, gjennomført av Telemarksforskning, bekrefter dette. I undersøkelsen finner man at fotografer, billedkunstnere, kunsthåndverkere og dansekunstnere er de kunstnergruppene som kommer dårligst ut. Og av disse, helt på bunnsjiktet, finner man FFFs medlemmer; fotokunstnerne. Også Kulturutredningen 2014, gjennomført av Engerutvalget, gir tydelig kunnskap og informasjon om kunstnernes vilkår, metoder og forutsetninger. Sett i sammenheng med dette er det også ekstra skuffende at den nye regjeringen har lagt på is utvalget som nettopp skulle se nærmere på kunstnernes levekår og gi råd om forbedringer. Da ville man fått et bedre bilde av hvor sammensatt og utfordrende det er å arbeide som kunstner i dagens samfunn, med bl.a. lønn på laveste nivå, en nærmest ikke-eksisterende pensjonsordning (noe de færreste yrkesaktive ville funnet seg i) og nå enda færre stipender.

FFF forventer nå at Stortingets andre partier, og da særlig støttepartiene for den nye regjeringen; Venstre og Kristelig Folkeparti, nå trår til og sørger for å verne kulturbudsjettet – og spesielt stipendiene – mot de foreslåtte kuttene. Særlig Venstre regner seg selv som et kulturparti og det har aldri vært et mer passende tidspunkt for Venstre å bevise at de fortsatt står på kunstnernes side enn nå!

Matti Lucie Arentz
Styreleder
FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER

Tags from the story
Written By
More from Redaksjonen
John Stenersen
John Stenersen er naturfotograf bosatt i Henningsvær. Han har utgitt bøker og...
Read More
0 replies on “Kunstfotografenes respons til budsjettforslaget”